Nuwe Skuldvry.co.za webtuiste

Skuldvry

Skuldvry.co.za

Gaan kyk gerus op http://www.skuldvry.co.za vir al ons dienste en inligting daaroor op een webblad

Watter skuldoplossings bied ons u alles?

Skuldberading

Skuldberading is n proses wat deur die NCR beheer word kragtens die Nasional Kredietwet

Skuldberading is n proses waardeur ‘n klient gaan indien hy nie meer sy maandelikse verpligtinge teenoor krediteure kan nakom nie. Met ander woorde as jy te min geld het om jou maandelikse skuld te betaal kan skuldberading vir jou n oplossing wees vir jou skuld.

Insolvensie

Insolvensie is die versamelnaam vir prosesse wat Vrywillige Boedeloorgawe (sekwestrasie) en Likwidasie insluit. Dit word gereguleer en bespreek in die InsolvensieWet no 24 van 1936

Elke proses kan vrywillig of geforseer wees

Ons sal hier verduidelik wat is insolvensie asook om voordele en die proses van Vrywillige Boedeloorgawe te bespreek

Likwidasie is n opsie waar n Maatskappy of besigheid aansoek doen om skuld af te laat skryf

Wanneer jy gesekwestreer is kan jy aansoek doen vir rehabilitasie om weer oor te begin

Voorkoming van bank veilings

Is jy agter met jou huisverband en wil die bank jou huis op n veiling verkoop? Kontak ons eerste vir die beste GRATIS advies om die veiling te stop en vind uit hoe voorkom Balju veilings werk

Kontak ons gerus

Kontak ons gerus tydens kantoor ure vir die volgende:

Skuldbverading en skuldhersiening

Insolvensie, Sekwestrasie, Likwidasie en Rehabilitasie

Voorkoming van Balju veilings en bank terugnames

Kantoor: 0861 63 7771

Selfoon: 073 053 7756 (WhatsApp welkom)

Kliek hier om vir ons epos te stuur

Kliek hier om na ons webtuiste te gaan vir inligting rakende bank terugnames

Wat is Skuldberading en Skuldhersiening?

Wat is Skuldberading en Skuldhersiening?

Skuldberading, soms genoem skuldhersiening, is n skuld herstrukturerings-proses wat kragtens die Nasionale Kredietwet verbruikers bystaan wat nie al hulle huidige skuldverpligtinge kan eerbiedig sonder om hulle lewensstandaard te verlaag nie Hierin sal ons verduidelik Wat is Skuldberading.

 

Basies kom dit daarop neer dat die geleentheid gegee word aan verbruikers om n verlaagde paaiement te betaal en seker te maak al hulle skuld word betaal. Sodoende is daar dus meer geld aan die einde van die maand oor om te gebruik vir lewenskostes en sodoende die kwaliteit van lewe beter te maak.

 

Skuldberading is nie n informele reeling tussen n klient en n krediteur nie, maar is die enigste regsproduk wat wetlik die oorspronklikke leningsooreenkoms se bepalings, terme en voorwaardes verander.

Skuldberading is n skuldoplossing wat soos Insolvensie, sekwestrasie en likwidasie deel uitmaak van oplossings wat ons u kan bied

 

As jy te min geld het om of jou rekening te betaal of om nadat jy jou rekeninge betaal het behoorlik vir jouself en jou familie te kan sorg, kontak ons vandag vir gratis advies oor skuldberading en skuldhersiening.

Skuldberading termyn

Skuldberading termyn

skuldberading-skuldhersiening-geregistreerde-skuldberadersDie skuldberading termyn kan bepaal word deur n paar faktore.

Die Nasionale Kredietwet bepaal dat n klient onder skuldberading bly totdat sy/haar skuld afbetaal is.

Die wet is egter ook duidelik as dit praat van kliente se omstandighede en hoe dit verander.

Kom ons kyk na n paar voorbeelde van waneer en hoe die skuldberading termyn n effek het op jou aansoek.

 

As jy ophou betaal

As jy nie meer jou skuldberading betaal nie, kan die termy uiteraard onmiddelik eindig. Of krediteure en/of jou skuldberader kan jou aansoek omniddelik knaselleer as jy nie betalings maak nie

A jou omstandighede verander

 

Kom ons veronderstel jy kry n verhoging. Jy is dalk in n posisie om jou oorblywende skuld ten volle te kan betaal elke maand. Jy kan dan vrywillig die proses van skuldberading verlaat en die skuldberading termyn net daar stop.

As jou betalings aan rekening so uitwerk dat jou kleiner skuld afbetaal is en jy dalk nbet jou kar en jou huis oor het. Jy kan dan besluit of jy die skuldberading termyn wil verkort. Ons kan die surplus van jou betaling herverdeeel om jou groot skuld vinniger te betaal.

Dit gebeur omtrent altyd dat kliënte klein skuld eerste afbetaal. Die groot skuld se normale paaiement is dan gelykstaande aan die skuldberadings paaiement. Ons adviseur kliente altyd om die skuldberadin termyn tot n einde te bring as dit gebeur. Jy is mos gewoont aan n sekere paaiement. Jy betaal net nou hierdie paaiement direk aan skuldeisers om jou oorspronklikke paaiemente so te dek

A jou skuld klaar betaal is

As al jou skuld betaal is kom jou skuldberading termy tot n einde.

Kontak ons vir enige ander vrae wat jy dalk mag he oor die skuldberading termyn. Ons help jou graag.

Ons help sedert 2007 kliente met Skuldberading en Skuldhersiening.

Skuldberading hoe werk skuldberading

Skuldberading hoe werk skuldberading

Wat is Skuldberading hoe werk skuldberading ? Dit is n vrag wat ons baie hoor. Alhoewel skuldberading sedert 2007 in werking is weet nie genoeg mense wat dit is en hoe dit jou kan help nie.

Skuldberading word ook skuldhersiening genoem. Dit is n wetlikke proses wat deur die Nasionale Kredietwet aangespreek word en deur die Nasionale Krediet Regulteerder (NCR) gereguleer word.

Ons is leiers in Skuldberadings aansoeke in Suid Afrika

Wie kan skuldberading gebruik?

Enige Suid Afrikaanse burger ouer as 18. Om te kwalifiseer moet jou inkomste minus jou lewenskostes nie genoeg oorlos om jou skuld te betaal nie.

Hoe help skuldberading my?

Skuldberading verlaag jou maandelikse terugbetalings soos waqt die wet dit bepaal. Alle regsaksie word gestop mits n artike 129 kennisgewing se tydperk nog nie verander het nie. (Soek gerus na ons artikel oor n 129 kennisgewing). Alle bank terugnames word gestaak.