Debt review Limpopo

Debt review and Debt counselling Limpopo

Debt review and Debt counselling Limpopo

Debt review Limpopo

Debt counselling and debt review by registered debt counsellors Limpopo, Help with Debt will prevent repossession and reduce your debt by up to 60% today

 

 

Are you facing vehicle or property repossession in Limpopo ?

Creditors calling every day?

Prevent repossession and stop all legal action today!!

Debt counselling will lower your total monthly debt repayments by up to 60% without increasing your settlement amount. Meaning you will pay the same amount you owe today, but easier on your pocket. This will give you more money in your pocket at the end of every month. STARTING FROM TODAY!

Help with debt, debt counsellors will assist you and your family in Limpopo  with immediate effect to prevent all property and vehicle repossession as well as to stop and prevent all legal action that might lead to the sheriff attaching your loose assets and selling them on auction.

We are registered with the National Credit Regulator and pride ourselves with providing fast and friendly service with great after-care to debt review clients in Limpopo .

Please visit our website at www.helpwithdebt.co.za

Help with debt assist clients in Polokwane (Pietersburg), Tzaneen, Phalaborwa, Hoedspruit, Ellisras, Makhado (Louis Trichard), Mokopane(Potgietersrus), Mookgopong (Naboomspruit), Bela-Bela (Warmbaths) Modimolle (Nylstroom) and the rest of South Africa

Advertisements

Wat is Skuldberading – Limpopo?

POLOKWANE LOGOWat is Skuldberading – Limpopo?

Skuldberading in Polokwane (Pietersburg), Tzaneen, Phalaborwa, Hoedspruit, Ellisras, Makhado (Louis Trichard), Mokopane(Potgietersrus), Mookgopong (Naboomspruit), Bela-Bela (Warmbaths) Modimolle (Nylstroom)  is n proses wat deur die NCR beheer word kragtens die Nasional Kredietwet

 

Skuldberading is n proses waardeur ‘n klient gaan indien hy nie meer sy maandelikse verpligtinge teenoor krediteure kan nakom nie. Met ander woorde as jy te min geld het om jou maandelikse skuld te betaal kan skuldberading vir jou n oplossing wees vir jou skuld.

 

Die skuldberader in Limpopo sal met elke krediteur ‘n nuwe terugbetalings ooreenkoms onderhandel wat die klient kan bekostig om te betaal elke maand. Terugbetalings word verlaag sonder dat jou uitstaande balans meer word. Om dit maklik te verduidelik: Jou tydperk wat jy oorspronklik gehad het om jou skuld terug te betaal word verleng en sodoende word jou paaiement verlaag

 

As jy aanbly onder skuldberading tot al jou skuld betaal is sal jy geen skuld he nie en dus n nuwe beter lewe kan begin sonder om die foute te maak wat jou in die skuld lokval vasgevang het nie.

 

Jy kan enige tyd onttrek uit die proses van skuldberading en hoef nie te bly tot alles klaar betaal is nie

 

Verligting van skuld is onmiddelik en jy sal dadelik die beskerming van die wet geniet onder skuldberading

 

Kontak ons gerus vir gratis skuldberadings aansoekke In Limpopo

Professional Debt Counselling by NCR registered Debt counsellors – Limpopo

Professional Debt Counselling by NCR registered Debt counsellors – Limpopo

Facebook header Pretoria

We Can Help You Get Debt Free!‎ and prevent legal action and repossession

 

Lower Monthly Payments‎  by up to 60%

 

Don’t wait untill it is too late

 

Free Debt counselling applications (T’s&C’s apply)

 

 

 

Dont wait

If you are in arrears with your accounts, dont wait for legal action to start. Get protection TODAY

 

Debt counseling process

The debt counselling process is very easy to understand. You basically get the opportunity to pay a reduced monthly repayment towards your debt

 

Important questions

Is this a loan?

Absolutely not. Debt counselling is not a loan

Can I exit debt counselling?

Yes you can. At any time you can withdraw from the process

Is debt counselling binding to my creditors?

Debt counselling is the only process where your orginal agreement can be altered and be enforced

 

When to use debt review

If you are struggling every month to repay your debt at the cost of the quality of your life then you must concider debt review

While debt review reduces your monthly repayments it allows you to provide better for your family because it leaves you with more disposable income

 

 

Free debt counseling assessments

We provide free debt counselling assessments and we do not charge joining fees

 

Contact us today for debt counselling and debt review in  Polokwane (Pietersburg), Tzaneen, Phalaborwa, Hoedspruit, Ellisras, Makhado (Louis Trichard), Mokopane(Potgietersrus), Mookgopong (Naboomspruit), Bela-Bela (Warmbaths) Modimolle (Nylstroom) and the rest of South Africa

 

 

 

Help with debt logo

Debt review and debt counselling Limpopo

Debt review and debt counselling Limpopo

Help with debt assist clients in Polokwane (Pietersburg), Tzaneen, Phalaborwa, Hoedspruit, Ellisras, Makhado (Louis Trichard), Mokopane(Potgietersrus), Mookgopong (Naboomspruit), Bela-Bela (Warmbaths) Modimolle (Nylstroom) and the rest of South Africa
Before a debt management company such as Help with Debt can assist any client with their debt problems, the process of debt review needs to be undertaken. Debt review assists the debt management company in identifying the debt problem at hand, and finding the suitable solution.
Help with Debt performs a thorough debt review process on all their clients, ensuring that all needs are identified, and an accurate solution created.
Help with Debt offers the following to their clients who are searching to undergo debt review:
� No upfront fees
� No additional loans
� One very affordable monthly payment to creditors
� No interviews unless you want to have a free consultation
Contact Help with Debt today, and let them assist you through their debt review services.
Contact Details:
Contact Number: 081 401 2907
Fax Number: 086 519 4004
Email: info@helpwithdebt.co.za
Website:http://www.helpwithdebt.co.za

Facebook header Pretoria

Debt counselling Limpopo

 • Skuldberading Limpopo

Help with debt logo

 • Die nuwe Nasionale Kredietwet (No.34 van 2005) het op 1 Junie 2007 in werking getree. Die Wet stel nuwe vereistes aan kredietverskaffers, wat beslis ‘n uitwerking op kredietverlening deur NWK gaan hê. In hierdie artikel word gepoog om te verduidelik hoe hierdie wetgewing die NWK-klant raak. Die Nasionale Kredietwet vervang die Wet op Kredietooreenkomste en die Woekerwet.Die hoofdoelstellings van die Wet is die volgende:
 • Verhoed roekelose kredietverlening;
 • voorkom oormatige skuldlas by landsburgers;
 • verseker volle openbaarmaking van inligting aan kredietopnemers;
 • bied beskerming aan kredietopnemers teen onregverdige optrede of wanpraktyke deur kredietgewers en kredietburo’s;
 • verskaf riglyne met die daarstelling van alternatiewe vir dispuutoplossings; en
 • stel prosedures daar om skuldhersiening en skuldherstrukturering te fasiliteer.Watter transaksies val onder die Wet?Bykans alle armlengte-krediettransaksies val onder die Wet, insluitend huurkope. Sommige van die belangriker uitsonderings is die volgende:
 • Insidentele krediet (‘n voorbeeld hiervan is ‘n maandrekening waar die rekening dertig dae na staat betaal word sonder dat rente gehef word).
 • Skuld wat ontstaan as gevolg van ‘n tjek wat vir betaling aangebied en deur die bank gedishonoreer word.Wie val onder die Wet?Alle entiteite wat krediet opneem val onder die Wet, met die uitsluiting van:
 • beslote korporasies;
 • trusts met drie of meer trustees;
 • maatskappye;
 • vennootskappe; en
 • verenigings.’n Voorwaarde is egter dat die voormelde entiteite (in die Wet word verwys na regspersone) ‘n batewaarde of omset van R1 000 000 of meer het. Privaatpersone val dus almal onder die werking van die Wet. Indien die regspersone ‘n batewaarde of omset van minder as R1 000 000 het, maar ‘n kredietooreenkoms aangaan van R250 000 of meer, val die transaksie ook buite die Wet. Indien ‘n persoon borg teken vir ‘n kredietopnemer wat onder die Wet val, word die borg hanteer asof hy die hoofskuldenaar is en val hy ook onder die Wet. Die borg se finansi&eumlle posisie moet dus ook in terme van die Wet ge&eumlvalueer word.Kredietooreenkomste Die ooreenkoms tussen die partye is onderworpe aan streng voorskrifte. Die belangrikste hiervan is die volgende:
 • Die ooreenkoms moet in verstaanbare taal geskryf wees.
 • Misleidende voorwaardes word verbied.
 • Voorwaardes waar gemeenregtelike regte van die kredietopnemer weggeneem of beperk word, is ongeldig.
 • Regte wat weggeneem word van die kredietopnemer wat deur die Wet daargestel word, is ongeldig.
 • Rentekoerse, fooie en kredietversekering moet duidelik aangetoon word.
 • Differensiasie tussen rente op lopende en agterstallige bedrae in dieselfde ooreenkoms word verbied. ‘n Nuwe ooreenkoms moet in elke geval gesluit word. ‘n Voorbeeld hiervan is agterstallige paaiemente by huurkope.Wysiging van kredietooreenkomste Verlaging van kredietlimiete kan deur beide partye gedoen word. Tydelike verhogings kan op aanvraag deur die kredietopnemer gedoen word, op voorwaarde dat die kredietlimiet weer binne ‘n ooreengekome tyd herstel word na waar dit was. Alle ander verhogings van kredietlimiete mag slegs gedoen word nadat ‘n nuwe evaluering van die kredietopnemer se finansi&eumlle posisie gedoen is. Wysigings kan slegs deur die klant self aangevra word.Kwotasie

  Die kredietgewer moet ‘n voorooreenkomsstaat of kwotasie aan die kredietopnemer verskaf waarin rentekoerse, koste, fooie en kredietversekering uiteengesit word. Die kredietgewer is vir vyf dae daaraan verbind waarbinne die kredietopnemer die kwotasie kan aanvaar. Die kredietopnemer kan egter ook die kwotasie onmiddellik aanvaar indien hy/sy dit so verkies.

  Groter deursigtigheid dra dus by tot ‘n meer ingeligte besluit deur die kredietopnemer.

  Regte van kredietopnemers

  Verskeie regte word aan kredietopnemers gegee, waarvan die volgende enkele voorbeelde is:

 • Die reg om aansoek te doen vir krediet, welke aansoek ooreenkomstig die kredietgewer se normale beleid oorweeg moet word.
 • Gebruik van die taal van jou keuse.
 • Die reg om te weet hoekom ‘n aansoek afgekeur is.
 • Die reg om onder sekere omstandighede aansoek te doen vir skuldhersiening en herstrukturering van die skuldlas.
 • Die reg tot ‘n afkoelperiode van vyf dae by huurkope indien die transaksie nie by die kredietgewer se geregistreerde besigheidsplek plaasgevind het nie.
 • Die reg om huurkoopitems vrywillig terug te gee.
 • Die reg tot verkryging van volledige inligting aangaande die krediettransaksie, relevante dokumentasie en state.
 • Die reg om inligting van kredietburo’ s se swartlys te laat verwyder sodra die skuld betaal is.
 • Beskerming teen onre&eumllmatige bemarking.
 • Die reg tot vertroulikheid insake inligting.Oormatige skuldlas ‘n Kredietopnemer het ‘n oormatige skuldlas indien hy nie sy skuld kan betaal in terme van sy kredietooreenkomste nie. Prosedures kan in so ‘n geval deur die kredietopnemer gevolg word vir skuldhersiening en strukturering.Roekelose krediet

  ‘n Kredietverskaffer is skuldig aan roekelose kredietverskaffing indien hy onder die volgende omstandighede krediet sou toestaan:

 • ‘n Behoorlike ondersoek aangaande die kredietopnemer se finansi&eumlle posisie is nie gedoen nie.
 • Die kredietopnemer het nie die algemene risiko’s, koste of verpligtinge van die ooreenkoms verstaan nie.
 • Die aangaan van die ooreenkoms laat die kredietopnemer met ‘n oormatige skuldlas.’n Groter verpligting word op kredietgewers geplaas rakende die insameling en verifi&eumlring van inligting en die evaluasie daarvan. Groter beskerming word sodoende aan skuldopnemers gebied.Afdwing van ooreenkomste Die Wet maak voorsiening vir ander metodes van dispuutoplossing behalwe die normale skuldinvordering. Voorsiening word gemaak vir liggame en partye soos :
 • die Nasionale Verbruikerstribunaal;
 • skuldberaders;
 • ‘n ombudsman;
 • verbruikershowe; en
 • alternatiewe dispuutoplossings-agente.Die gevolg van die nuwe Kredietwet is dat die normale prosedures van skuldinvordering drasties verander. Dit verg derhalwe meer omvangryke administrasie en ook meer van die aansoeker se tyd. Met die tandekrypyne van die eerste aansoekseisoen na die bekragtiging van die Wet grootliks agter die rug, beywer NWK hom om sy relevante prosesse voortdurend te monitor en waar nodig te verfyn. Indien veranderings aan die Wet in die toekoms sou plaasvind, sal NWK se kredietklante beslis daaroor ingelig word.

Debt review Limpopo

Debt review and debt counselling Limpopo

Help with debt assist clients in Polokwane (Pietersburg), Tzaneen, Phalaborwa, Hoedspruit, Ellisras, Makhado (Louis Trichard), Mokopane(Potgietersrus), Mookgopong (Naboomspruit), Bela-Bela (Warmbaths) Modimolle (Nylstroom) and the rest of South Africa

Before a debt management company such as Help with Debt can assist any client with their debt problems, the process of debt review needs to be undertaken. Debt review assists the debt management company in identifying the debt problem at hand, and finding the suitable solution.

Help with Debt performs a thorough debt review process on all their clients, ensuring that all needs are identified, and an accurate solution created.

Help with Debt offers the following to their clients who are searching to undergo debt review:

• No upfront fees
• No additional loans
• One very affordable monthly payment to creditors
• No interviews unless you want to have a free consultation

Contact Help with Debt today, and let them assist you through their debt review services.

Contact Details:

Contact Number: 072 642 6641

Fax Number: 086 519 4004

Email:info@helpwithdebt.co.za

Website:http://www.helpwithdebt.co.za

Facebook header Pretoria